Ana içeriğe atla

Yönetmelik / Yönerge / Akademik Konularla İlgili Özet Bilgiler

TED Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün web sayfasında yer almaktadır. Kayıt sürecinin başarılı olarak tamamlanabilmesi için bu dokümanların incelenmesi önerilmektedir.

Lisans programlarında öğrencinin sınıfı, program müfredatı için belirlenmiş olan kredi toplamı ve öğrencinin tamamlamış olduğu (DD ve üzeri dersler) kredi toplamı göz önüne alınarak belirlenir.

 • Fen Edebiyat Fakültesi hariç tüm Fakülteler için öğrencinin toplamış olduğu kredi:

29 ve altında ise birinci sınıf 

30-66 kredi arasında ise ikinci sınıf

67-99 kredi arasında ise üçüncü sınıf

100 kredi ve üstünde ise dördüncü sınıftır.

 

 • Fen Edebiyat Fakültesi için öğrencinin toplamış olduğu kredi:

29 ve altında ise birinci sınıf

30-58 kredi arasında ise ikinci sınıf

59-96 kredi arasında ise üçüncü sınıf

97 kredi ve üstünde ise dördüncü sınıftır

Ön koşulu sağlanmayan derslere kayıt yaptırılamaz. Bununla birlikte eğer öğrenci ön koşul dersinden bir kez DD veya DC notu almış ve daha sonra not yükseltme amacı ile dersi tekrarlamış ve F notunu almış olsa bile ön koşulu sağlamış sayılır.

F ve FX harf notu bulunan dersler ile W işareti bulunan zorunlu dersler ilk açıldığında tekrarlanır. Tekrarlanacak ders seçmeli ise bu derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacı ile daha önce DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz.

Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Öğrenciler ders saydırma işlemlerini ders kayıtları sırasında yaparlar. Derse kayıt olunduktan ve dersin notu belirlendikten sonra geriye dönük olarak ders saydırma işlemi yapılamaz.

Öğrenciler ders kayıt döneminde aldıkları seçmeli bir dersi aynı seçmeli grubu içerisinde olmak koşulu ile daha önceki dönemlerde aldıkları başka bir ders yerine saydırabilir.

Daha önce alınmış bir dersin benzeri veya daha basiti Free elective (serbest seçmeli) kategorisinde seçilemez. Örnek: Mühendislik Fakültesi öğrencileri MATH 103 veya MATH 111 derslerini alamaz.

2024 yılı itibariyle Üniversitemiz lisans programlarına, Uluslararası/ ÖSYS ve Yatay Geçiş statüsü ile yerleşen öğrencilerden IB Diplomasına sahip olan ve diploma notu 45 üzerinden en az 29 olanların bu diploma programında aldıkları notlar Ek-1’de yer alan TEDÜ derslerinin yerine sayılır.

Öğrenciler bir haftada birer saati çakışan bir ders çiftini danışman onayı ile alabilir; fazlası için her iki öğretim elemanının ve danışmanın onayı gerekir.

Yaz okulunda en fazla iki ders saatinin çakışmasına izin verilebilir.

I. Tüm lisans öğrencileri için (Eğitim Fakültesinin II. maddede belirtilen grupları hariç);

 • Ortalama kredi yarıyıl başına 17 kredidir.
 • Normal ders yükü yarıyıl başına minimum 15; maksimum 19 kredidir (ortalama kredinin iki kredi eksiği veya fazlasıdır)
 • Yarıyıl başına minimum ders yükü 9 kredidir.
 • Yarıyıl başına maksimum ders yükü 25 kredidir.
 • Yarıyıl başına 14-20 kredi için bursluluk oranına göre tam ücret tahakkuk edilir. Herhangi bir nedenle 13 ya da daha az veya 21 ya da daha fazla kredi alınması durumunda az ya da fazla ücret ödenir. Tam ücrete göre oranlar her yarıyılın başında ilan edilir.

 

II. Eğitim Fakültesinin lisans programlarının birinci sınıfına 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında birinci sınıfa başlayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yeni müfredatı takip eden öğrenciler için;

 • Ortalama kredi yarıyıl başına 18 kredidir.
 • Normal ders yükü yarıyıl başına minimum 14; maksimum 22 kredidir (ortalama kredinin dört kredi eksiği veya fazlasıdır)
 • Yarıyıl başına minimum ders yükü 9 kredidir.
 • Yarıyıl başına maksimum ders yükü 26 kredidir.
 • Yarıyıl başına 14-23 kredi için bursluluk oranına göre tam ücret tahakkuk edilir. Herhangi bir nedenle 13 ya da daha az veya 24 ya da daha fazla kredi alınması durumunda az ya da fazla ücret ödenir. Tam ücrete göre oranlar her yarıyılın başında ilan edilir.
 • Bu kararda yer alan ortalama ders yükü, normal ders yükü, minimum ve maksimum kredi kavramları ile ilgili olarak diğer uygulamalar için TED Üniversitesi “Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri geçerlidir.
 • Mezuniyet için gereken en az GNO’nun 2.00 olması nedeniyle sınamalı öğrencilerin yeni ders al- abilmeleri, onların F, FX, DD ve DC tekrarı ile ortalamalarını yükseltmelerine olanak sağlamak üzere ilk iki yarıyıldan sonra kısıtlandırılmıştır.
 • Tamamladıkları kredi sayısına göre kademeli olarak tanımlanmış olan yeterli statüsüne erişemeyen öğrenciler F, FX, DD ve DC aldıkları derslerini yeterli statüye çıkacak şekilde tekrarlarlar; ancak tekrarlanacak F, FX, DD, DC aldıkları ders kalmadığı durumda ve ders yükleri olanak verdiği ölçüde yeni ders alabilirler.
 • Yeterli statüsüne erişemeyen öğrencilerin az ders yükü almaları ve GNO’larını 2.00’ın üstüne çıkarmaları tavsiye edilir.
 • Yeterli statüsü,

50  ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO ≥ 1.60,

51 ile 100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO ≥ 1.70,

101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO ≥ 1.80 olarak tanımlanmıştır. Kredi ifadesi tamamlanmış kredi (credits completed) anlamına gelir.

Müfredat fazlası olarak alınan derslerin ders kaydı sırasında NC statüsünde alınması gerekir. Bu seçimi öğrenci kayıt ekranından aldığı dersin modül grubunu belirleme işlemi sırasında “NC/Non Credit Elective” olarak seçerek gerçekleştirebilir.

İngilizce Dil Okulu

 • İngilizce Dil Okulunda normal eğitim-öğretim süresi 1 akademik yıl (2 yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi 2 akademik yıldır.(4 yarıyıl)
 • Herhangi bir yarıyılda %85 devam koşulunu sağlamayan öğrenciler o yarıyıla devam hakkını kaybeder. Ancak azami eğitim-öğretim süresi olan 2 akademik yıl (4 yarıyıl) içinde olmak koşulu ile takibeden yarıyıla devam hakları vardır.
 • İki yarıyıl üst üste (bir akademik yıl sonunda) derslere hiç katılmamış olan öğrencilerin varsa bursları kesilir. Ancak bu öğrencilerin ikinci akademik yıl için ücretli statüsünde programa devam hakları vardır.
 • Azami eğitim-öğretim süresini tamamlayan ve başarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere, ilişikleri kesildikten sonraki üç yıl içerisinde toplam üç kez İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkı veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası dil sınavı sunma hakkı verilir. Bu öğrencilerin akademik takvimde belirtilen en geç sınav tarihinden bir hafta öncesinde İngilizce Dil Okulu’na başvurmaları gerekir. Bu süre içinde de başarılı olamayan öğrenciler bütün haklarını kaybeder.

 

Lisans Programları

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

 • Programların azami öğrenim sürelerine ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir. Öğrencilerimizin ders kayıtları sırasında Kanunun 44. Maddesinde detaylı olarak belirtilen öğrenim sürelerini dikkate alarak kayıt yaptırmaları gerekir.

 

Azami Süre

 • Lisans programlarının azami süresine İngilizce Dil Okulunda geçirilen süreler dahil değildir.
 • 14. yarıyıl sonunda müfredatta yer alan tüm derslerden en az DD/P ve Cum GPA= 2.00 koşulu sağlanmadı ise ilişik kesilir.
 • 2547 Sayılı Kanun gereği 2013-2014 Güz yarıyılı ve öncesinde lisans programına başlamış olan öğrencilere ek süre verilmiştir. Bu ek süreler (14. Yarıyıl sonu) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı sonunda sona erecektir. 2020-2021 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet koşulları sağlanmadı ise ilişik kesilir.
 • Lisans programına 2014-2015 Güz yarıyılında başlayan öğrenciler için azami süre programa başladıkları tarihten itibaren 14 dönemdir. Bu süre sonunda mezuniyet koşulları sağlanmadı ise ilişik kesilir.

 

Uygulama Esasları

(1) 2547 Sayılı Kanun’un 44 üncü maddesinde, lisans programlarının azami süresi yedi yıl olarak tanımlanmış ve azami süre bitiminde yapılacak işlemler açıklanmıştır. Konuya ilişkin kanun maddesindeki değişiklik, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından önce programa başlayan öğrencilerin azami süresi, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren başlatılmıştır.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 • Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları (F ve FX notu aldıkları) dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.
 • İki ek sınav hakkı sonunda mezuniyet için kalan kredili ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile F ve FX notu alınan dersler) 6 veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 • Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kredili 2-5 dersi kalanlara 3 yarıyıl ek süre ile kayıt hakkı sağlanır.
 • İki ek sınav hakkını kullanmadan mezuniyet için kredili 2-5 dersi kalanlara 4 yarıyıl ek süre ile kayıt hakkı sağlanır. Bu ek süre sonunda mezuniyet için kredili birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Mezuniyet için kredili bir adet dersi kalanlara sınırsız ek süre ile kayıt hakkı sağlanır.
 • Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken genel not ortalamasını sağlayamayanlara seçtikleri derslerden sınırsız ek süre ile kayıt hakkı sağlanır.
 • Ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(3) Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için ek sınav hakkı verilmez. Bu kapsamdaki dersler ilgili fakülte kurul kararı alınarak ilan edilir.

(4) İlan edilen tarihte ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciye telafi hakkı tanınmaz.

(5) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

(6) Ek süre hakkı kazananlar verilen ek süreler içinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek yarıyıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır*.

 * Yarıyıl için belirlenen temel (baz) ücreti (mezuniyet için kalan derslerin toplam kredisi) ödemesi, ekle-bırak süresi bitiminde ilgili yarıyılda aldıkları toplam kredinin hesaplanması ve bir sonraki yarıyıl öğrenim ücretine mahsup edilir.

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Programları

 • Bilimsel hazırlık süresi sonunda bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu alınmaması ve 2,50 genel not ortalaması sağlanamaması durumunda ilişik kesilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • 3. yarıyıl sonunda müfredatta yer alan tüm derslerden en az CC ve Cum GPA= 3,00 koşulu sağlanmadı ise ilişik kesilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • 4. yarıyıl sonunda müfredatta yer alan tüm derslerden en az CC (tez hariç) ve Cum GPA= 3,00 koşulu sağlanmadı ise ilişik kesilir.
 • 6. yarıyıl sonunda Tez = P koşulu sağlanmadı ise ilişik  kesilir.

 

Doktora Programları

 • Dört yarıyıl sonunda, programın ders yükünün (kredili derslerini ve seminer dersini) en az CB notu ile tamamlanması ve/veya genel not ortalamasının 3,00/4,00 altında olması ve/veya seminer dersinin alınmaması durumunda ilişik kesilir.
 • Doktora Yeterlik sınavında iki kez başarısız olma durumunda ilişik kesilir.
 • Tez çalışmasının Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olunması durumunda ilişik kesilir.
 • Doktora programı süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere azami on iki yarıyıldır. Bu süreler sonunda Tez = P koşulu sağlanmadı ise ilişik kesilir.

Geçmiş Yarıyıl veya Kayıt Dönemi Sonrası;

Modül grubu değişiklikleri öğrenciler tarafından MyTEDU Portal üzerinden “Module Group Change Request” uygulaması ile yapılacaktır. Öğrenciler modül grubu (Free Elective, CC Elective, Departmental Elective etc.) değişikliklerini danışman onayına iletecek ve danışmanlar onay verecektir. Bu işlemler akademik yıl boyunca da aynı şekilde yapılabilir.

Staj dersleri öğrencinin ilgili stajını tamamladığı yaz dönemi sonrasındaki ilk güz döneminde öğrenci tarafından ders kayıtlarına eklenmelidir.

7 ve 8. Yarıyıldaki tüm öğrenciler TEDU 400 dersini daha önce tamamlamadılar ise mutlaka kayıt olmalıdırlar.

Her TEDÜ öğrencisi, bir ek dal programını tamamlamak zorundadır.

30 kazanılmış krediyi elde eden ve ek dal programını değiştirmek isteyen öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde MyTEDÜ portal üzerinden Registration menüsü altında Secondary Field Selection bağlantısından ek dal program seçimlerini yapabilirler.

Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde ek dal seçimin yapamadıysa ek dala ilişkin dersleri seçip ek dalını belirledikten sonra ilgili dersler CCR dokümanında yerine geçecektir.

Ek dal programları bölümler tarafından ilan edilir.

Ek dal derslerin hangi dönem kaç adet alınacağı bölüm programlarına göre değişiklik gösterebilir.  

https://www.tedu.edu.tr/ek-dal-programlari

TEDÜ Öğrencileri öğrenimlerinin ilk dört yarıyılında aşağıdaki kategorilerden birer adet ortak alan dersi alırlar.

 • Matematik / Fen Bilimleri / Sosyal Bilimler / Beşeri Bilimler / Edebiyat /Sanat
 • Ortak çekirdek derslerinin hangi yarıyıllarda ve kaç adet alınacağı fakülte ve bölüm programlarına göre değişiklik gösterebilir.
 • Ortak çekirdek derslerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://registrar.tedu.edu.tr/ortak-cekirdek

 • İlgili mevzuat gereği tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez danışmanının öğrencinin programa başladığı ilk yarıyıl sonuna ve tez konusunun da ikinci yarıyıl sonuna kadar atanması gerekmektedir.
 • Üçüncü yarıyılına kayıt yaptıracak olan öğrencilerden tez danışmanı ve/ veya tez konusu SAP ‘de tanımlanmamış öğrenciler ders kaydı yapamaz.
 • Bu durumda olan öğrencilerin kayda girebilmeleri için Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazmaları ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekir.
 • Tez danışmanı ve tez konusu SAP’ de tanımlanan öğrenciler ders kaydı yapabilirler.

Dersten çekilme kuralları aşağıda belirtilmiştir;

Dersten çekilme işlemi, akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Akademik takvim için tıklayınız.

 • Dersten çekilme işlemi için danışman onayı gerekir.
 • Dersten çekilen öğrenciye ilgili ders için W işareti verilir.
 • Birinci sınıf birinci yarıyılda kayıtlı bir öğrenci, o yarıyılda almış olduğu derslerden çekilme işlemi yapamaz. 
 • F ve FX tekrarı olarak alınan zorunlu derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
 • Müfredata dahil olan ve W işareti bulunan zorunlu dersler aynı kodla, seçmeli dersler ise aynı veya farklı kodla tekrar alınmak zorundadır.
 • Müfredat fazlası (NC) olarak alınan derslerden çekilme işlemi yapılabilir.
 • Bir yarıyıl içinde en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
 • Öğrenim boyunca lisans öğrencileri en çok altı dersten, yüksek lisans öğrencileri en çok üç dersten çekilebilir.
 • Müfredat fazlası olarak alınan dersten çekinilmesi durumunda mezuniyete engel teşkil etmez.
 • Dersten çekilen öğrenciye ilgili ders için ücret iadesi yapılmaz.
 • Daha önce alınıp notlandırılmış bir ders, saydırma/yükseltme nedeniyle yeniden alınır ve sonrasında çekilme işlemi yapılırsa ilk alınan notu geçerli olur.
 • Dersten çekilmek isteyen öğrenciler, MyTEDU Portal  (https://my.tedu.edu.tr) üzerinden “Course Withdrawal” uygulamasını kullanarak dersten çekilme başvurularını yapar.
 • Öğrenci dersten çekilme işlemini yaptığında danışmanına onayında bekleyen bir ders olduğuna dair e-posta gönderilir.
 • Öğrencilerin dersten çekilme başvuruları için danışman onayı verilip/verilmediğini başvuruyu yaptıkları programdan izlemeleri gerekir.
 • Danışmanlar, MyTEDU Portal  (https://my.tedu.edu.tr) üzerinden “Advisor Approval” uygulamasını kullanarak onay işlemlerini yapar.
 • Dersten çekilme işlemi onaylandığında öğrenciye ve dersi veren öğretim elemanına e-posta gönderilir. Süresi içinde onaylanmayan başvurular işleme alınmaz ve öğrenci derse devam ediyor olarak değerlendirilir.

Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Yüksek Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencilerimizin bu yönergeleri dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilir. Bursların devamı için (İngilizce Dil Okulu öğrencileri, Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans öğrencileri) yönergede belirtilen hususların yanı sıra ‘‘derslere devam’’ konusu çok önemlidir.