Ana içeriğe atla

ÇAP Programı Sıkça Sorulan Sorular

Öğrencilerin ilgili yarıyıl için başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlerde online platform üzerinden yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Anadal lisans programına kayıt yaptırdığınız ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirsiniz.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm öğrenciler başvuru yapabilir;

a)  Anadal programında başvuru döneminden önce aldığı tüm derslerin başarıyla tamamlanmış olması,

b) Genel not ortalamasının en az 2,70 olması,

c) Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için ise ÇAP’ın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanına ya da üzerinde bir puana sahip olması,

ç) Anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılının başında olması,

d) ÖSYS başarı sıralaması koşulu aranan programlar için; kayıt olduğu yıldaki ilgili programın YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması.

Öğrenciler aynı anda birden fazla ÇAP için tercih sıralaması yaparak başvurabilir ancak iki programa birden kayıt işlemi yapılamayacağından tek bir programa kayıt alınır. Ancak anadal programı ile aynı anda ÇAP ve ÇAP’ dan farklı bir alanda bir YAP’ a kayıt yapılabilir.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde üniversitemiz resmi internet sayfasından sonuçlara ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde gerekli evrakları oimkayit@tedu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÇAP öğrenimine devam eden öğrenci anadal ve ÇAP’ a ait tüm dersleri almak zorundadır.

ÇAP’ a kayıt hakkı olan öğrencilerin bir yarıyılda anadal ve ÇAP’ da kayıt yaptırabilecekleri toplam ders kredisi, anadal programı normal ders yükünün 8 kredi fazlasıdır. Anadal ve ÇAP ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Öğrencinin ÇAP programında staj varsa, bunun ne şekilde yapılacağı her iki programın danışmanları tarafından belirlenir.

ÇAP’ı veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile anadal ve/veya YAP’ da almış olduğunuz dersler ÇAP’a sayılabilir.

Ders sayım işleminde öğrenci almış olduğu veya muaf olduğu derslerden ÇAP’ a sayılacak olanları modül grupları belirterek intibak formunda düzenler ve bir  dilekçe ile beraber yazı işleri müdürlüğüne iletir. İlgili birim evrakları onay işlemleri için öğrencinin danışman hocasına iletir. Form danışman tarafından ilgili fakülte sekreterine, oradan resmi yazışma ile ÖİM’ e iletildikten sonra saydırma işlemleri ÖİM tarafından gerçekleştirilir ve öğrenciye e-posta yolu ile bilgi verilir. Programa sayılan dersler öğrencinin ÇAP not ortalaması hesaplamalarına katılır. 

Hayır. Öğrenciler ÇAP’ a kabul edildikleri ilk yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde ÇAP’ a kayıt hakkını kaybederler.

(1) Öğrencilerin ÇAP'a devam edebilmeleri için anadal programında en az 2,50 GNO koşulu aranır.

(2) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’nin altına düşebilir. Öğrenci, anadal genel not ortalamasını 2,50 ve/veya üzerine çıkarana kadar çift anadal programından izinli sayılır.

(3) Genel not ortalaması ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’ dan kaydı silinir.

(4) ÇAP’ dan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP’ dan kaydı silinir. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden ÇAP’a başvurabilir.

Evet, ÇAP öğrencileri ÇAP programında başarı sıralamasına alınır.

Evet, anadal programından mezuniyet hakkını kazanan ancak ÇAP’ı tamamlamamış öğrenciler anadal programının diplomasını alır ve ÇAP’a devam eder.

ÇAP’dan mezuniyet hakkını kazanan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını kazanmadan ÇAP’ın lisans diploması verilmez. Anadaldan mezun olduktan sonra iki programın diplomasını birlikte alır.

Hayır, anadal programından izinli ayrılan öğrencilerin ÇAP programında izinli ayrılma işlemi otomatik olarak yapılıyor.

ÇAP’dan ayrılan öğrenci, ilgili YAP’ın tüm gereklerini yerine getirmişse, YAP Sertifikası almaya hak kazanır. Bu programın gereklerini yerine getirmeksizin ayrılan öğrenciler istedikleri takdirde ilgili YAP’ a başvuru yapabilir.

Evet, ÇAP kapsamındaki dersler, anadal programının bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, anadal programında seçimli dersler olarak değerlendirilebilir.

Hayır, ÇAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kredi limiti üzerindeki ders yükü için ek ücret ödemez.

Hayır, ÇAP öğrencileri ÇAP programından başka bir programa yatay geçiş yapamaz.

Öğrencinin anadalından mezun olması ve ÇAP’ ın devam etmesi durumunda, TEDÜ Lisans Öğrencileri İçin Burs Yönergesinde belirtilen giriş bursları üç yarıyıla kadar uzatılabilir. Bu sürelerde öğrenci diğer burslardan yararlanamaz.