Ana içeriğe atla

YAP Programı Sıkça Sorulan Sorular

Öğrencilerin ilgili yarıyıl için başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlerde online platform üzerinden yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Anadal lisans programına kayıt yaptırdığınız ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilirsiniz.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm öğrenciler başvuru yapabilir;

1) Anadal programında başvuru döneminden önce aldığı tüm derslerin başarıyla tamamlanmış olması,

2) Genel not ortalamasının en az 2,50 olması,

3) Anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç altıncı yarıyılın başında olması.

Öğrenciler aynı anda birden fazla YAP için tercih sıralaması yaparak başvurabilir ancak iki programa birden kayıt işlemi yapılamayacağından tek bir programa kayıt alınır. Sadece anadal programı ile aynı anda YAP ve YAP’dan farklı bir alanda bir ÇAP’ a kayıt yapılabilir.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde üniversitemiz resmi internet sayfasından sonuçlara ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde gerekli evrakları oimkayit@tedu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Detaylı bilgi için tıklayınız.

YAP öğrenimine devam eden öğrenci anadal programının tüm derslerini ve YAP’dan en az 18 kredilik en az altı ders alır.

YAP öğrencilerinin bir yarıyılda anadal ve YAP’ da kayıt yaptırabilecekleri toplam ders kredisi, anadal programının normal ders yükünün 8 kredi fazlasıdır.

YAP’ı veren bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ÇAP’ dan ayrılmış olması koşulu ile ÇAP’da almış olduğu dersler YAP’a sayılabilir.

Ders sayım işleminde öğrenci almış olduğu veya muaf olduğu derslerden YAP’ a sayılacak olanları modül grupları belirterek intibak formunda düzenler ve onay için programın danışman hocasına iletir. Form danışman tarafından ilgili fakülte sekreterine, oradan resmi yazışma ile ÖİM’e iletildikten sonra saydırma işlemleri ÖİM tarafından gerçekleştirilir ve öğrenciye e-posta yolu ile bilgi verilir. Programa sayılan dersler öğrencinin YAP not ortalaması hesaplamalarına katılır.

Hayır, öğrenciler YAP’a kabul edildikleri ilk yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde YAP’a kayıt hakkını kaybederler.

1) Öğrencilerin YAP'a devam edebilmeleri için anadal programında en az 2,00 GNO şartı aranır.

2) Anadal programında GNO'su 2,00’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

3) YAP’ dan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin YAP’ dan kaydı silinir. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden YAP’ a başvurabilir.

Hayır, YAP, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından bağımsız bir sertifika programıdır. Mezun öğrenciye yalnızca sertifika verilir. Bu sertifika diploma yerine geçmez. YAP’ ı tamamlayan öğrenciler, YAP alanında ön lisans ve lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilere sahip olamaz.

Evet, Anadal programından mezuniyet hakkını kazanan ancak YAP’ı tamamlamamış öğrenciler anadal programının diplomasını alır ve YAP’a devam eder.

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz YAP’ ı bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda YAP derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

YAP’ı tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını kazanmadan YAP’ın sertifikası verilmez.

Hayır, Anadal programından izinli ayrılan öğrencilerin YAP programında izinli ayrılma işlemi otomatik yapılıyor.

Evet, YAP'dan ayrılan öğrencilerin o zamana kadar almış olduğu YAP kapsamındaki dersler, anadal programının bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun uygun görmesi koşuluyla, anadal programında seçimli dersler olarak değerlendirilebilir.

Hayır, YAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kredi limiti üzerindeki ders yükü için ek ücret ödemez.

Öğrencinin anadalından mezun olması ve YAP’ın devam etmesi durumunda, TEDÜ Lisans Öğrencileri İçin Burs Yönergesinde belirtilen giriş bursları iki yarıyıla kadar uzatılabilir. Bu sürelerde öğrenci diğer burslardan yararlanamaz.