Lisans Eğitimi

Lisans Öğrencileri

Ders Yükleri Öğrencinin tavsiye edilen normal ders yükü, yarıyıl başına ortalama kredi artı eksi iki kredidir. Yarıyıl başına ortalama kredi, programı oluşturan derslerin kredilerinin toplamının 8'e bölünmesiyle elde edilir. Öğrencinin ders yükü, danışmanın onayı ile azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Ancak, bir diploma programının birinci yarıyılını ilk kez okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz. Normal ders yükünün 8 kredi fazlasına izin verilmez. En az ders yükü, yarıyıl başına 9 kredidir; ilgili yönetim kurulu kararıyla 6 krediye kadar indirilebilir. En fazla iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için bu koşul aranmaz. 

Ders Programları ve Ders Yükü

 • Öğrencinin devam edeceği yarıyıldaki ders programı, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalardan oluşur.
 • Zorunlu dersler; öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise; öğrencinin belli ders grupları içinden seçeceği derslerdir.
 • Ders programlarındaki dersler, var ise önkoşulları, ders saatleri ve kredi değerleri dikkate alınarak ve aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalmak koşuluyla alınır. 
  • Önceki yarıyıllardan ders tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle alt yarıyıllardan tekrarlayacakları ve ilk defa alacakları derslere kayıt olmak ve bu arada tekrarlanacak veya ilk defa alınacak dersler farklı yarıyıllarda bulunuyor ise, en alttaki yarıyıl derslerini öncelikle almak zorundadırlar.
  • F ve FX notu, öğrencinin dersten başarısız olduğunu gösterir. Bu notu alan öğrenciler, ders zorunlu ise ilk açıldığında tekrarlarlar.
  • Önkoşulu sağlanmayan derslere kayıt yaptırılmaz.
  • Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın ders programındaki derslerin bir kısmını veya tamamını almayabilirler.
  • Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu en fazla iki dersten, toplam öğrenim süresi boyunca en fazla altı dersten, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan çekilebilirler. Bu öğrencilere çekildikleri ders için W işareti verilir. Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir. W işareti alınan ders için ücret geri ödemesi yapılmaz. Öğrenciler ilk yarıyılın derslerinden ve programları boyunca F ve FX tekrarı olarak aldıkları zorunlu derslerden çekilemezler. W işareti mezuniyeti engellemez. Akademik yarıyılın son dört haftasında öğrenciler derslerden çekilemezler.

 

Ders ve Kredi Yükü 

 • Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkıları ve yarıyıl sonunda verilen sınava katılmanın gerekleri, yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.
 • Niteliği gereği bazı derslerde ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile yarıyıl sonu sınavı verilmeyebilir.
 • Öğrencinin tavsiye edilen normal ders yükü, yarıyıl başına ortalama kredi artı eksi 2 kredidir. Yarıyıl başına ortalama kredi, programı oluşturan derslerin kredilerinin toplamının 8'e bölünmesiyle elde edilir.
 • Öğrencinin ders yükü, danışmanın onayı ile azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Ancak, bir diploma programının birinci yarıyılını ilk kez okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz. Normal ders yükünün 8 kredi fazlasına izin verilmez. En az ders yükü, yarıyıl başına 9 kredidir; ilgili yönetim kurulu kararıyla 6 krediye kadar indirilebilir. En fazla iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için bu koşul aranmaz. 

 

Dersten Çekilme

Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu en fazla iki dersten, toplam öğrenim süresi boyunca en fazla altı dersten, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan çekilebilirler. Bu öğrencilere çekildikleri ders için W işareti verilir. Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir. W işareti alınan ders için ücret geri ödemesi yapılmaz. Öğrenciler ilk yarıyılın derslerinden ve programları boyunca F ve FX tekrarı olarak aldıkları zorunlu derslerden çekilemezler. W işareti mezuniyeti engellemez. Akademik yarıyılın son dört haftasında öğrenciler derslerden çekilemezler. 

Not Ortalaması Hesaplama, Başarı Durumları ve Ders Tekrarlama

Yarıyıl not ortalaması (YNO – SPA): Öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
Genel not ortalaması (GNO-GPA): Öğrencinin kayıt yaptırdığı programa girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not yerine geçer ve genel not ortalamasına dâhil edilir.
Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri: Her yarıyıl, normal ders yüküne kayıtlı olmak ve genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olmak koşuluyla, dönem not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler “Onur”, 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler “Yüksek Onur” listesinde yer alırlar.
Başarılı Öğrenciler: Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı statüdedir. Başarılı öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz.
Sınamalı Öğrenciler: Genel not ortalaması 2,00’ın altındaki öğrenciler sınamalı olarak kabul edilir; sınamalı öğrenciler fazla ders yükü alamaz ve DD, DC aldıkları dersleri tekrarlayarak ortalamalarını yükseltmek durumundadır. İlk iki yarıyılını tamamlamış sınamalı öğrenciler aşağıdaki koşullardan herhangi birisini sağlıyor ise “Yeterli” statüye erişemeyen öğrenci olarak kabul edilir:

Toplam Kredi MiktarıGenel Not Ortalaması
<51<1,60
51-100<1,70
>100<1,80

 
Yeterli statüye erişemeyen öğrenciler F, FX, DD ve DC aldıkları derslerini yeterli statüye çıkacak şekilde tekrarlarlar. Tekrarlayabilecekleri F, FX, DD, DC aldıkları ders kalmadığı durumda ve ders yükleri olanak verdiği ölçüde yeni ders alabilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz. Kredi ifadesi tamamlanmış kredi (credits completed) anlamına gelir.

Ortak Alan ve Ekdal Dersler

TEDÜ Öğrencileri öğrenimlerinin ilk dört döneminde

 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilimler
 • Beşeri Bilimler
 • Edebiyat
 • Sanat

 

kategorilerinden birer adet ortak alan dersi alırlar. Ortak alan derslerinin hangi dönem kaç adet alınacağı fakülte ve bölüm programlarına gore değişiklik gösterebilir.

Liberal eğitim felsefesinin gereği olarak her TEDÜ öğrencisi, bir ekdal programını başarıyla tamamlayarak mezun olur. İlk üç dönemini tamamlayan öğrenciler ekdal program seçimi yapabilirler. Ekdal programları bölümler tarafından ilan edilir. Ekdal

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri herhangi bir yarıyıl sonunda başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler, mezuniyet için diğer gerekli koşulları da sağladıkları takdirde TED Üniversitesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Genel not ortalamaları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını yalnızca, en çok iki dersten F notu (FX kabul edilmez) almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının olumlu görüşü varsa, bu dersleri tekrarlamadan, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak akademik bir çalışma yapma imkânı, ilgili yönetim kurulunca tanınabilir.

Öğrenimlerini en çok 9 yarıyılda tamamlayan öğrencilerden, genel not ortalaması 3.50 veya daha fazla olanlar Yüksek Onur ve genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar Onur statüsünü kazanırlar. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu statüleri kazanamazlar. Yüksek Onur ve Onur statüsündeki öğrencilere bu durumlarını belirten özel bir belge diplomaları ile birlikte verilir.

Kayıt Sildirme

 • Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler ilgili fakülte dekanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvuru üzerine kaydı silinen öğrencilere, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, lise diplomaları ile Üniversiteye kabul belgesi iade edilir ve isterlerse not durumu belgesi verilir. Diplomanın tasdikli örneği ve kayıt sırasında alınan diğer belgeler, öğrencinin dosyasında saklanır.
 • Dersler başlamadan önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ilgili yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu ücretler talep edilmez. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar, yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ikinci haftanın son iş gününe kadar yapılan başvurularda, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları yarıyıl öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Söz konusu tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusunda bulunan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.


İzinli ayrılma

 • Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen diğer beklenmedik zorunlu nedenlerle izinli ayrılma başvurusunda bulunabilir.
 • İzin başvuruları, belgeleri ve bir dilekçe ile birlikte en geç ilgili yarıyılın derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar ilgili fakülte dekanlığına yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular işleme alınmaz. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi üzerine izinli sayılır.
 • İzinli ayrılma başvuru süresinin bitiminden sonraki ani hastalık veya kaza hallerinde öğrencinin durumu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl olmak koşulu ile öğrenim süresince toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, ilgili yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.
 • İzin isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için, izinli sayılacağı yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin yarısını ödemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Öğrencilerin izni aldıkları yarıyıllar için ödemiş oldukları ücretler, sonraki yarıyıl ücretlerine mahsup edilmez. İzin son başvuru tarihinden sonra, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan öğrenciler, söz konusu yarıyıl için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öder.