Askerlik İşlemleri

 ASKERLİK İŞLEMLERİ

(GENEL BİLGİLER)

 Mevzuat

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 Kişisel bilgilerin beyanı

Öğrenciler aşağıda belirtilen kişisel bilgilerini öğrenci portali üzerinden başvuru formu doldurarak beyan etmekle yükümlüdür.

  • Nüfus bilgilerinde değişiklik
  • Adres bilgilerinde değişiklik
  • Askerlikten muafiyet
  • Askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması

ASKERLİK İŞLEMLERİ

(LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

 Askerlik çağı başlangıcı ve durum belgesi

Yükümlüler 20 yaşına girdikleri yıl (Doğum Yılı + 19) askerlik yoklamaları yapılır.

Yükseköğrenime başlayacak yükümlülerden 20 yaşına girmeden önce liseyi bitirenlerin 20 yaşına girdikleri yıldan itibaren 3 yıl sevk tehir hakkı bulunmaktadır. Bunlardan 3 yıl genç doğumlu olanlar için üniversiteye kayıt olurken askerlik durum belgesi istenmeden kayıtları yapılabilir. Diğer doğumlardan askerlik durum belgesi istenir.

Erteleme süresi

Askerlik çağına girmeden mezun olanlar ile ilişiği kesilenlerin erteleme süresi askerlik çağına girdikleri yıl, askerlik çağına girdikten sonra mezun olanlar için ise mezuniyet yılından itibaren başlar.

Üniversiteye kayıt ve askerlik bilgilerinin sorgulanması

Yükseköğrenim kurumlarına kayıt hakkı kazananların kimlik bilgileri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından e-devlet kapısı üzerinden her yıl Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir. YÖK tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlik durumları, Askeralma Genel Müdürlüğünce okula kayıtlarında okullarca sorgulanmak üzere e-devlet kapısı üzerinden yayımlanır.

Yükümlülerin üniversiteye kayıtlarında askerlik durumları e-devlet kapısı üzerinden incelenir. Askerlik durumunda sakınca olmayanların kayıtları yapılır. Durumları uygun olmayanlar askerlik şubesi başkanlıklarına yönlendirilir.

Yoklama kaçağı ve bakaya (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-86/89) olan ve derhal sevki gereken yükümlülerden bir yükseköğrenim kurumunu kazananlara talepleri halinde kayıt yaptırabilmeleri için, askere sevk evraklarının teslimini müteakip EK-C8 “Şartlı Askerlik Durum Belgesi” verilir. Ancak bu durumda olanların askerlik ertelemeleri yapılmaz.

Yoklama kaçağı ve bakaya olan ve derhal sevki gereken yükümlülerden sevkleri sırasında rapor alanlara, bu süre içerisinde okula kayıt yaptıracaklarını talep etmeleri halinde, rapor bitim tarihine göre sevk evrakı verilerek okula kayıt yaptırabilmeleri için EK-C8 “Şartlı Askerlik Durum Belgesi” verilir. Bu durumda olanların da öğrenci olarak ertelemeleri yapılmaz.

 Azami öğrencilik süresi

Dört yıllık lisans programlarının azami öğrencilik süresi yedi yıldır.

  İlk erteleme işlemleri

Üniversitede öğrenim görenlerin askerlikleri, e-devlet kapısı üzerinden bildirilmesini veya EK-C2 “Öğrenci Durum Belgesi” ile bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar, okulun azami öğrenim süresi sonrasında mezun olamayanların askerlikleri ise her yıl kayıtlarını yenilettiklerini EK-C2 “Öğrenci Durum Belgesinin” yıllık olarak gönderilmesini müteakip 29 yaş sonu esas alınarak birer yıllık sürelerle ertelenir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-35/C)

 Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar

Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra üniversiteye kayıt yaptıranların askerlikleri, öğrencilik nedeniyle ertelenmez. Ancak yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce üniversiteye kayıt yaptırdıkları anlaşılanların askerlikleri ise ertelenir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-35/C)

 29 yaşından büyük olanlar

29 yaşından büyük yükümlülerin üniversite kayıtlarının veya kayıt yenilemelerinin yapılması halinde bu yükümlülerin askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenmez.

 Çift ana dal yapan öğrenciler

Çift ana dal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmamaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer ana dal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-35/C)

 Kayıt bilgilerinin verilmesi

Öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin bilgileri, kayıtlarını müteakip YÖK tarafından e-Devlet kapısı üzerinden 2 (iki) ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne bildirilir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-35/C)

 Dengi veya alt seviyede bir okulda okuyanlar

Bitirdiği okulun dengi veya alt seviyede bir okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu -35/C)

 Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda okuyanlar

Aynı    anda    birden  fazla    okulda okuyanların askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece lehine uygun olan okula göre ertelenir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu -35/C)

 Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda okuyanlar birinden mezun olduklarında, diğer okul mezun olunan okula eşdeğer veya daha alt seviyesinde ise askerlik erteleme işlemi yapılmaz. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu -35/C)

 Kayıt yenilemeyenlerin işlemleri

Öğrencilerin okulun azami öğrenim süresi içerisinde ilişikleri kesilmediği veya mezun olmadıkları müddetçe kayıt yenilememe nedeniyle yapılan askerlik ertelemeleri iptal edilmez. Ancak bu süreler okulun azami öğrenim süresinden sayılır. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu -35/C)

 Diğer nedenlerle erteli olanların işlemleri

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35, 36 ve 47’nci maddelerinde yazılı nedenlerle sevkleri en az bir celp dönemi ertelenenlerden, tabi oldukları celp döneminin son gününe (son gün dâhil) kadar bir okula kayıt yaptırdığı anlaşılanların (yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananlar dâhil) erteleme ve öğrencilik şartlarını taşımaları halinde askerlikleri ertelenir.

 İlişiği kesilenlerin erteleme işlemleri

Üniversiteden ilişikleri kesilenlerin askerlikleri 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu -36)

 Mezun olanların erteleme işlemleri

Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl kadar (35 yaşına kadar) ertelenir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-36)

 Öğrenime ara verenlerin işlemleri

Öğrenimlerine çeşitli (mahkeme kararı, üniversite yönetim kurulu kararı vb.) nedenlerle ara verdikten sonra, yeniden öğrencilik statüsü kazananların azami öğrencilik sürelerinin tespitinde, okullarınca belirlenen yeni azami öğrenim süreleri esas alınır.

 Yatay geçiş yapanların işlemleri

Yatay geçiş ile üniversite değiştirenlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okula kayıt tarihi esas alınır.

 Dikey geçiş yapanların işlemleri

Ön lisans programlarından mezun olup dikey geçişle lisans programlarına devam edenlerin azami öğrenim süresi, iki yıl süreli okullarda olduğu gibi dört yıldır. Bu süre ön lisans programında geçen sürelerden bağımsız olarak hesaplanır.

 ASKERLİK MEVZUATI

(YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

 Başvuru

Yüksek lisans öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

 Erteleme Yaş Sınırı

Yüksek lisans eğitimi yapanların sevkleri ilgili kurum amirinin teklifi üzerine 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar ertelenir.

 Azami öğrencilik süresi

Tezli yüksek lisans programlarının azami öğrencilik süresi 6 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarının azami öğrencilik süresi 3 yarıyıldır.

 Yeni kayıt olan öğrenciler

Programa ilk kayıt sırasında 35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almamış olanlardan Askerlik Durum Belgesi istenir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar da durumlarını belgeler.

 Yüksek lisans yapanların askerlik işlemleri

Yüksek lisans eğitimine kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlik hizmetine sevkleri, bir celp dönemi ertelenir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 35/E/2 ve Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 12-1)

 Bilimsel hazırlık veya dil eğitimi yapacaklar

Yüksek lisans bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde  zorunlu olan yükümlülerin sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir.( Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği,12-1ç)

 Askerlik kararı aldırma zorunluluğu

Askerliğine karar alınmayanların sevk tehir işlemi yapılmaz.(1111 Sayılı Askerlik Kanunu-35/E/2)

 Öğrenime başlamadan önce yoklama kaçağı/bakaya kalanlar

Eğitime başlamadan önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların, bu suçlardan soruşturması veya kovuşturması devam edenlerin veya kovuşturma sonucunda adli ceza alanların ertelemesi yapılmaz. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-2-a)

İdari para cezası teklifinde bulunulanların ve idari para cezası alanların (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, Mad.: 72-b) , “Kovuşturmaya           yer olmadığı” ve “beraat” veya “hükmün açıklanmasının   geri      bırakılması”            kararı   verilenlerin ertelemeleri yapılabilir. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 73)

 Öğrenime başladıktan sonra yoklama kaçağı/bakaya kalanlar

Öğrenime başlangıç tarihinden sonra sevke tabi tutuldukları celp dönemlerinden bakaya kalanların, haklarında bakaya işlemi yapılmadan sevk tehiri işlemi yapılabilir. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-4)

 Sevk tehiri teklif yazılarının gönderilmesi

Sevk tehiri teklif yazıları, yükümlülerin sevke tabi oldukları celp dönemlerinden en az bir ay önce sevk tehiri işlem makamında bulundurulur. Sevk tehir teklifleri işlem makamları tarafından incelenerek 2 ay içerisinde sonuçlandırılır.( Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-5)

 Öğrenimini bırakanların işlemleri

Sevk tehir müddetinin bitiminden önce öğrenimlerini bırakanların durumu, sevk tehiri teklif makamları tarafından, iki ay içinde sevk tehiri işlem makamına bildirilir. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-8)

 Başka nedenlerle ertelemesi yapılanlar

Daha önce herhangi    bir nedenle sevk tehirli olduğu tespit edilenler hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılır. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-7)

 Erteleme tarihinden sonra askere alınacaklar

Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün silah altına alınacağı tarih, teklif edilen sevk tehiri süresinden sonraki bir tarih ise, sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-17)

 İkinci kez yüksek lisans yapanlar

Herhangi bir branştan yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez yüksek lisans eğitimi yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği,12-3)

 Mezun olanların ertelemesi

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların bir yıla kadar (mezuniyet nedeniyle) sevkleri tehir edilebilir. (1111 Sayılı Askerlik Kanunu-36)

 Yasal sorumluluk

Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamanında sevk tehiri işlem makamına bildirilmemesine  sebebiyet verenler ve askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında, sevk tehiri teklif makamı ve sevk tehiri işlem makamınca gerekli tahkikat yapılır. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-9)

 Sevk tehiri şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıtmadığı tespit edilenlerin sevk tehiri iptal edilir. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, Mad.: 7-11)

 Sahte belge düzenleyenler, gerçeği yansıtmayan bilgi veya belgeyi ibraz edenler, bunları bilerek işleme koyanlar, kabul edenler ve herhangi bir surette sahteciliği bilmesine rağmen haksız yere sevk tehirine sebebiyet verenler hakkında, suçu tespit eden kurum tarafından, sevk tehirini teklif eden makamın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 7-12)

 Eğitime ara verenler

Azami eğitim süreleri kadar sevk tehirleri yapılan yükümlülerin sevk tehirli oldukları süreler içerisinde, kayıtları dondurulduğundan, izinli sayıldığından veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası aldıklarından lisansüstü öğrenimlerini belirlenen azami süreler içerisinde bitiremeyenler veya bitiremeyecekleri anlaşılanlar hakkında sevk tehirlerinin uzatılması teklif edilenlerin; kayıtlarının dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırıldığı süre kadar sevk tehirleri uzatılabilir. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 12- 6-a)

Kaydının dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası aldığı bildirildiğinden sevk tehirleri iptal edilen ve bu nedenle bakaya durumunda olan yükümlülerin, bu tarih ile tekrar öğrenime başladığı tarih arasındaki celp dönemlerinden bakaya kalanlardan sevk tehiri teklifi gelenler hakkında, bu aradaki celp dönemleri için bakaya işlemi yapılmayacağı gibi, söz konusu celp dönemleri için bakaya kalma sebebiyle işlem yapılsa, bakaya kalma suçundan kovuşturma devam etse veya kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilse bile, bu durum dikkate alınmadan askere sevkleri tehir edilir.( Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği,12-6-c)

 Kaydı dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan yükümlülerin bu durumları, öğrenim gördüğü kurum tarafından sevk tehiri işlem makamına bildirilmez. Bildirilse bile, bu durumdakilerin sevk tehiri iptal edilmez. Ancak, bunlardan askerlik hizmetine sevklerini istediklerinden dolayı kaydının dondurulduğu, izinli sayıldığı bildirilerek sevk tehirlerinin iptali istenenlerin, sevk tehirleri kendi müracaatları ile iptal edilir. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, Mad.: 12-6-b)

 Sevk tehiri teklif makamları

Sevk tehiri tekliflerini; yüksek lisans öğrenimi görenler için, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri yapar. (Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği,13-1-c)

 Yükümlülerin sevk tehiri işlemleri, yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığı tarafından yürütülür.( Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği, 14-2)