Kurumlararası Yatay Geçiş

24 Nisan 2010 gün ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği geçerlidir. Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Burslu Yatay Geçiş İlkeleri

Kurumlararası yatay geçişlerde YÖK’ün yatay geçiş kurallarının hepsine uyulması esastır. Bu anlamda işlemler öğrencinin başvurduğu bölüme/programa kabulü, öğrencinin o bölüm/program için istenilen puan türündeki puanının, sınava girdiği dönemde başvurduğu bölüm/program için oluşan taban puanının üzerinde olması sağlanması gereken temel kriterdir. Bunun yanında öğrencinin başvuru dosyasında istenilen belgelerin doğru ve eksiksiz olması ve bu belgeler aracılığı ile başvurusunun yatay geçiş için aranılan diğer kriterleri de sağladığını göstermesi gerekmektedir. Bu kriterler sağlandıktan sonra uygulayacağımız ilke kararına göre:

1)Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma Programları dışında tüm Programlarda,

 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 3.00/4.00 veya daha yüksek ise, öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın göz önüne alınarak yapılır. 
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ancak 3.00/4.00’ün altında ise öğrencinin TEDÜ’ye kabulü bir alt bursluluk seviyesinden yapılır.
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencini TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

2)Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma Programlarında,

 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ise öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın göz önüne alınarak yapılır.
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencini TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

3)Tüm kabuller ilan edilecek kontenjanlar ile sınırlı olacaktır.

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 1. Lisans programlarının (hazırlık programı hariç) ilk iki ve son iki yarıyıllarına yatay geçiş yapılamaz.
 2. a) Öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.29 (100 üzerinden en az 60) olması gerekir. İstenilen not ortalamasını sağlamakla birlikte, başarısız dersi / dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilirler.
  b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylarda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece bu maddenin (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 3. Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu öğretim kurumunda halen kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
 4. Uyarma ve kınama cezalarının haricinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
 5. Açık ve uzaktan öğretimden başvuru yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının en az 3.15/4.00 (100’lük sistemi kullanan programlar için en az 80/100) veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 6. Üniversitemiz lisans programlarında öğretim dili İngilizce olduğundan, yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin diploma programına devam etmeleri için Üniversitemiz İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları (EPE) gerekmektedir. EPE’ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve İngilizce Dil Okulu programından muafiyet sağlayan puanlar aşağıda belirtilmektedir: KPDS: 87; ÜDS: 87; YDS: 87; International English Language Testing System- Academic (IELTS): 6.5 (her bölümden en az 5.5); Internet based TOEFL (TOEFL IBT): 79 / 20 (toplamda 79, kompozisyon notu en az 20); Paper based TOEFL (TOEFL PBT): 550 / 4 (toplamda 550, kompozisyon notu en az 4); UCLES First Certificate in English (FCE): B; Certificate in Advanced English (CAE): C; Certificate of Proficiency in English (CPE): C (Sadece üniversitelerde ve Türk Amerikan Derneği’nde yapılan TOEFL sınavları kabul edilir. Bu sınavların geçerlik süresi iki yıldır.) İngilizce yeterliliğini sağlamayan yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler İngilizce Dil Programına devam etmek zorundadırlar.
 7. Yurt dışından yapılan başvurularda, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınırlığının olması gerekir.
 8. Yurt dışında öğrenime başlayan ve YÖK tarafından tanınırlılığı olan yükseköğretim programlarından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen TC ve KKTC uyruklu öğrencilerden, yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler istenmektedir. Bu adayların yurtdışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünden 180 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir. 
 • SAT1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 24 puan)
 • Abitur (Min 6 üzerinden en fazla 3 diploma notu)
 • Fransız Bakaloryası 
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 
 • Avusturya Matura Diploması ( Matura Reifezeugnis)

Başvuru Formu için tıklayınız. (PDF)

Değerlendirme

Değerlendirmelerde, merkezi yerleştirme sınav puanı, genel not ortalaması ile varsa programa özgü koşullar göz önüne alınarak, bölümlerin/programların önerileri ve fakülte yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılır. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili Yönetim Kurullarına sunulur. Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların asıl ve yedek kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

Yerleştirme Kuralları

 1. Yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
 2. Belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş hakkı kazananlar www.tedu.edu.tr internet adresinde asıl ve yedek liste olarak ilan edilir.
 3. Asıl adaylara başvuru yapmaları için haklarındaki karar e-mail veya yazılı olarak tebliğ edilir.
 4. Asıl adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde www.tedu.edu.tr internet sayfasında ve yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim programında ilandaki sıraya göre yedekler duyuru yoluyla çağırılır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi (Aslı)
 3. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 4. LYS Sonuç Belgesi
 5. İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge (Hazırlık sınıfına devam etmek isteyenler hariç)
 6. Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti (Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 7. Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 8. Lise Diplomasının arkalı önlü onaylı fotokopisi

 

Geçmiş Yıllara Ait TEDÜ LYS Puan Türleri ve Taban -Tavan Puanları için tıklayınız.

2016-2017 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

2015-2016 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

2014-2015 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2013-2014 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.